Spotkania — warsztaty artystyczne

Wolon­tar­iusze  ze szkol­nego Klubu Wolon­tariatu w naszym Gim­nazjum inicjują  różne dzi­ała­nia na rzecz środowiska  lokalnego, wspo­ma­gają inic­jatywy chary­taty­wne, kul­tur­alne, poma­gają  najbardziej potrze­bu­ją­cym.  W  świ­etl­icy ALBERTYNKA  dzi­ała­jącej przy Hos­picjum w Żarach nasi uczniowie wspól­nie z opiekunem świ­etl­icy p. Gosia Rusak real­izują pro­jekt ” Spotka­nia — warsz­taty artysty­czne. ” Ozdoby świąteczne wyko­nane przez siebie w świ­etl­icy rozprowadzali na Jar­marku Świątecznym. Dochód z ich sprzedaży przez­nac­zony  zostanie na potrzeby pac­jen­tów z hospicjum.