Poprawa jakości kształcenia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

W ramach   pro­jektu :„Poprawa jakości ksz­tałce­nia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” od 13 lutego chętni uczniowie klas drugich i trze­cich biorą udział w zaję­ci­ach warsz­ta­towych z matem­atyki i przed­miotów przy­rod­niczych. Zaję­cia odby­wają się w gru­pach 8–10 osobowych w wymi­arze dwóch godzin lek­cyjnych w tygod­niu. Na pier­wszych zaję­ci­ach uczniowie pisali test diag­nozu­jący. Podobny napiszą na zakończe­nie zajęć. Dzięki temu będziemy mogli określić jak zmieniły się umiejęt­ności naszych uczniów.

Wszys­tkie zaję­cia odby­wają się meto­dami akty­wiz­u­ją­cymi. Pod­czas zajęć fizy­cznych i chemicznych uczniowie samodziel­nie wykonują różnego rodzaju doświad­czenia, for­mułują obserwacje i wnioski (umiejęt­ności kluc­zowe w tych przed­mio­tach). Na zaję­ci­ach bio­log­icznych i geograficznych zgłębi­ają tajniki otacza­jącego ich świata. Zaję­cia matem­aty­czne pozwalają rozwi­jać wyobraźnię przestrzenną.

Nie zapom­i­namy również o przy­go­towa­niu uczniów klas trze­cich do zbliża­jącego się wielkimi krokami egza­minu gim­naz­jal­nego. Oprócz części prak­ty­cznych i doświad­czal­nych na zaję­ci­ach uczniowie pow­tarzają mate­riał z klas wcześniejszych (na przykład w postaci quizów, gier, krzyżówek, zagadek), rozwiązują różnego rodzaju testy. Mamy nadzieję, że pomoże to im osiągnąć jak najlep­sze wyniki pod­czas kwiet­niowego egzaminu.

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Lubuskie 2020 współ­fi­nan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Oś pri­o­ry­te­towa 8 – Nowoczesna Edukacja