Rozśpiewane nutki

1 kwiet­nia 2017 roku w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury, Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie odbył się XV Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 80 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie kraju. Każdy z  wykon­aw­ców musiał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim. Nasze Gim­nazjum reprezen­towały dwie młode wokalistki — Maja Kowal­ska i Julia Marcin­iszyn. Pod­czas prezen­tacji fes­ti­walowych dało się wyczuć napię­cie i mały stre­sik u wszys­t­kich młodych artys­tów, ale również u wielu osób po prezen­tacji pojaw­iły się łzy. Rada Artysty­czna po długich naradach postanow­iła przyz­nać nagrody i wyróżnienia w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach wiekowych. Nasze dziew­częta znalazły uznanie w oczach jurorów, Maja i Julia otrzy­mały wyróżnienia w kat­e­gorii gim­naz­jal­nej. Serdecznie gratulujemy.