Halloween

Hal­loween to zwyczaj związany z maskaradą, który obchod­zony jest w wielu kra­jach w wieczór 31 października. Najhuczniej orga­ni­zowany jest w Stanach Zjed­noc­zonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Bry­tanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzę­dowym, cieszy się, zaraz po świę­cie Bożego Nar­o­dzenia najwięk­szą pop­u­larnoś­cią. Święto Hal­loween w Polsce pojaw­iło się w lat­ach 90.

Ognisko klasy 7a

W ramach równouprawnienia płci wprowad­zono w Polsce nie­ofic­jalny Dzień Mężczyzny, który obchod­zony jest 10 marca. Niestety, niewiele osób o nim pamięta. Wśród młodzieży o wiele bardziej pop­u­larna jest data 30 wrześ­nia. Mar­cowa data Dnia Mężczyzny w Polsce nie jest przy­pad­kowa. W Koś­ciele katolickim na ten dzień przy­pada wspom­nie­nie 40 Świę­tych Męczen­ników z Sebasty.

Młody Odkrywca z wizytą w ZSB

9 listopada br. pani Jolanta Zabawa, wraz z ucz­ni­ami biorą­cymi udział w zaję­ci­ach pro­jek­towych “Młody odkry­wca” i ” Matem­atyka i jej prak­ty­czne zas­tosowanie”, była z wiz­ytą studyjną w Zes­pole Szkół Budowlanych. W trak­cie tych odwiedzin uczniowie brali udział w ekspery­men­tach fizy­cznych orga­ni­zowanych przez nauczy­ciela i uczniów Budowlanki.

Pola Nadziei

Po raz trzeci społeczność Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów  (uczniowie i nauczy­ciele) włączyła się w akcję  POLA NADZIEI. Za pieniądze zebrane pod­czas szkol­nej kwesty  (213,50 zł) otrzy­mal­iśmy z Żarskiego Hos­picjum cebulki kwiatów żonkili, które już trady­cyjnie pani Grażyna Kra­jzewicz  ze swoimi ucz­ni­ami posadz­iła na raba­cie przed naszą szkołą. W kweś­cie akty­wny udział brały wolon­tar­iuszki z klasy 3c , psy­cholog szkolny pani Natalia Barza­ńska oraz ped­a­gog szkolny pani Mał­gorzata Merk.  Wolon­tar­iuszkom i całej społeczności szkol­nej  bardzo dzięku­jemy za zaan­gażowanie i trud włożony w orga­ni­za­cję kwesty.

Rogaliki z Ceramika

9 listopada br. uczniowie z grupy pro­jek­towej Gim­naz­jalna Akademia Przed­siębior­c­zości, pod opieką ped­a­goga szkol­nego p. Mał­gorzaty Merk, brali udział w warsz­tat­ach kuli­narnych i warsz­tat­ach tworzenia kom­pozy­cji na rabat­ach w Zes­pole Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Tech­nicznych w Żarach.

Finał Ogólnopolskich halowych zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”

Uczniowie lekkoatle­ty­cznych klas sportowych wzięli udział w halowych zawodach ogólnopol­s­kich „Lekkoatle­tyki dla każdego”, które odbyły się w Toruniu. Złote medale w zawodach zdobyli Filip Radz­im­ski w biegu na 60 m. przez płotki z cza­sem 9,24 s. i Marcin Jung w biegu na 60 m. – 7,68 s.

Badminton — III miejsce w powiecie

7.11.2017r. w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się powia­towe zawody sportowe w bad­mintonie. Wśród dziew­cząt naszą szkołę reprezen­towały: Joanna Bąkowska i Milena Tom­czyk, skład drużyny chłopców: Damian Foł­tyn i Mateusz Opal­iński. Zespoły rywal­i­zowały ze sobą sys­te­mem każdy z każdym. Po zaciętej walce drużyny z naszej szkoły zajęły trze­cie miejsce. Grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów.

Turniej szachowy

Szkolna drużyna sza­chowa w składzie: Wik­to­ria Dondz­iło kl. 4b, Bartek Dziok kl. 4b, Jan Cendry kl. 4b i Arka­diusz Pac­ula kl. 4c reprezen­towała
naszą szkołę w zawodach sza­chowych orga­ni­zowanych w ramach Powia­towej Olimpiady Młodzieży “Igrzyska Dzieci”. Gra w szachy wyma­gała od uczest­ników skupi­enia, myśle­nia oraz przewidy­wa­nia wykony­wanych ruchów sza­chowych. Grat­u­lu­jemy młodym szachistom.

Poprawa Jakości Kształcenia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

W naszej szkole kon­tynu­u­jemy real­iza­cję Pro­jektu “Poprawa Jakości Ksz­tałce­nia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany jest przez Unię Europe­jską ze środ­ków Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Lubuskie 2020.

Europejski Dzień Języków

26 wrześ­nia obchodz­imy Europe­jski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inic­jatywy Rady Europy, której siedz­ibą jest Stras­burg. Z okazji Dnia Języków orga­ni­zowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przez­nac­zonych dla dzieci i odby­wa­ją­cych się z ich udzi­ałem, poprzez spec­jalne pro­gramy radiowe i telewiz­yjne, kursy językowe oraz konferencje.